SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. OSNOVE ZA OBRADU
 3. SVRHA, OSNOVA I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U WEB shopu
 4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI
 5. PROFILIRANJE WEBSHOP
 6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
 7. KOLAČIĆI U WEB SHOP-u I ANALITICI
 8. ZAVRŠNE ODREDBE
 9. OBRAZAC ZA POVLAČENJE SAGLASNOSTI

§ 1. OPŠTE ODREDBE

  1. Ova politika privatnosti Internet trgovine je samo u informativne svrhe, što znači da ne predstavlja izvor obaveza za primaoce usluga ili kupce online trgovine. Politika privatnosti prvenstveno sadrži pravila koja se odnose na Administratorovu obradu ličnih podataka u Internet prodavnici, uključujući osnove, svrhe i trajanje obrade ličnih podataka i prava subjekata podataka, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata u Online Shop.
  2. Administrator ličnih podataka prikupljenih putem Internet prodavnice je INFOLAB, NARLOCH, SP ÓŁ KA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO Ś CI Ą sa registrovanom kancelarijom u Tychyju (sjedište i adresa za dostavu: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); upisan u Registar preduzetnika Državnog sudskog registra pod KRS broj 0000759058; registarski sud u kojem se čuva dokumentacija kompanije: Okružni sud Katowice-Wsch ó d u Katowicama, VIII Privredno odjeljenje Državnog sudskog registra; temeljni kapital od: 1.634.300,00 PLN, NIP 6462914275, REGON 241941167, adresa e-pošte: biuro@tachospeed.pl, broj telefona: 32 70 70 400 i broj faksa: 32 750 – ovdje se navodi ” administrator ” 50 istovremeno Pružalac usluga Internet prodavnice i Prodavac.
  3. Lične podatke u Internet prodavnici Administrator obrađuje u skladu sa važećim zakonskim odredbama, a posebno u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka) – u daljem tekstu „ RODO “ ili „ RODO Regulativa “. Službeni tekst Uredbe RODO: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Korišćenje Internet prodavnice, uključujući i kupovinu, je dobrovoljno. Slično tome, vezano pružanje ličnih podataka od strane Kupca ili Klijenta koristeći Internet prodavnicu je dobrovoljno, uz dva izuzetka: (1) sklapanje ugovora sa Administratorom – nepružanje, u slučajevima i u obimu koji je naznačen na web stranici Internet prodavnice i u Pravilniku o Internet prodavnici i ovoj politici privatnosti, lični podaci neophodni za sklapanje i izvršenje Ugovora o prodaji ili ugovora o pružanju elektronskih usluga sa Administratorom rezultiraju nemogućnošću sklapanja takvog ugovora. . Davanje ličnih podataka u takvom slučaju je ugovorna obaveza i ukoliko subjekt podataka želi sklopiti dati ugovor sa Administratorom dužan je dati tražene podatke. Svaki put kada je obim podataka potrebnih za sklapanje ugovora prethodno naveden na web stranici Internet trgovine i u Uvjetima Internet trgovine; (2) zakonske obaveze Administratora – davanje ličnih podataka je zakonski zahtev koji proizilazi iz opšte primenjivih zakona koji nameću obavezu obrade ličnih podataka Administratoru (npr. obrada podataka u poreske ili računovodstvene svrhe), a nepružanje takvih podataka će onemogućiti Administratoru da ispuni te obaveze.
  5. Rukovalac će posebno voditi računa o zaštiti interesa lica čije lične podatke obrađuje, a posebno će biti odgovoran i osigurati da se podaci koje prikuplja: (1) obrađuju na zakonit način; (2) prikupljeni za određene, legitimne svrhe i ne podvrgnuti daljoj obradi koja je nekompatibilna s tim svrhama; (3) suštinski ispravne i adekvatne u odnosu na svrhe za koje se obrađuju; (4) čuvaju u obliku koji dozvoljava identifikaciju subjekata podataka ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade; i (5) obrađene na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, uz pomoć odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mjera.
  6. Imajući u vidu prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade i rizik od kršenja prava ili sloboda fizičkih lica različite vjerovatnoće i ozbiljnosti, Rukovalac će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bi osigurao da se obrada odvija u u skladu sa ovom Uredbom i da to bude u mogućnosti da dokaže. Ove mjere će se revidirati i ažurirati po potrebi. Administrator će primijeniti tehničke mjere za sprječavanje pribavljanja i izmjene ličnih podataka koji se prenose elektronskim putem od strane neovlaštenih lica.
  7. Sve riječi, fraze i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i počinju velikim slovom (npr . Prodavac , Online prodavnica , Elektronska usluga ) razumjeti će se u skladu sa njihovom definicijom sadržanom u Pravilima i propisima Internet trgovine dostupnim na stranicama Online Shop.

§ 2. OSNOVE ZA OBRADU PODATAKA

  1. Rukovalac ima pravo da obrađuje lične podatke ako iu meri u kojoj je ispunjen jedan ili više od sledećih uslova: (1) subjekt podataka je dao pristanak za obradu njegovih ili njenih ličnih podataka za jednu ili preciznije svrhe; (2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka strana ili za preduzimanje koraka na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora; (3) obrada je neophodna za usklađenost sa zakonskom obavezom koja je na snazi Kontrolora; ili (4) je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje vodi kontrolor ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka, u posebno kada je subjekt podataka dijete.
  2. Obrada ličnih podataka od strane Rukovaoca zahteva u svakom slučaju postojanje najmanje jednog od osnova navedenih u tački. 2.1 Politike privatnosti. Konkretni razlozi za Administratorovu obradu ličnih podataka Primalaca usluga i kupaca Internet prodavnice navedeni su u sledećem odeljku politike privatnosti – sa osvrtom na datu svrhu obrade ličnih podataka od strane Administratora.

§ 3. SVRHA, OSNOV I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

  1. U svakom slučaju, svrha, osnova i period i primaoci ličnih podataka koje obrađuje Administrator proizlaze iz aktivnosti koje poduzima dotični Kupac ili Klijent u Internet prodavnici ili od strane Administratora. Na primjer, ako Kupac odluči da izvrši kupovinu preko Internet trgovine i umjesto dostave kurirskom službom odabere lično preuzimanje kupljenog Proizvoda, njegovi lični podaci će se obrađivati u svrhu izvršenja zaključenog Ugovora o prodaji, ali više neće biti biti stavljen na raspolaganje prevozniku koji vrši isporuku u ime Administratora.
  2. Administrator može obrađivati lične podatke u okviru Online prodavnice u sledeće svrhe, na osnovu i u periodima navedenim u tabeli ispod:

Svrha obrade podataka

Pravni osnov za obradu podataka

Period čuvanja podataka

Izvršavanje kupoprodajnog ugovora ili ugovora za pružanje elektroničke usluge ili poduzimanje radnji na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja gore navedenih ugovora

Član 6(1)(b) RODO Uredbe (izvršenje ugovora) – obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka strana ili za poduzimanje koraka na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja ugovor

Podaci će se čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za izvršenje, raskid ili na drugi način prestanak važenja zaključenog Ugovora o prodaji ili Ugovora o elektronskoj usluzi.

Direktni marketing

Član 6(1)(f) RODO Uredbe (legitimni interes Administratora) – obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa Administratora – koja se sastoji od brige o interesima i dobrom imidžu Administratora, njegove Internet prodavnice i sa ciljem prodaje proizvoda

Podaci se čuvaju u periodu postojanja legitimnog interesa koji vodi Administrator, ali ne duže od perioda zastarevanja potraživanja Administratora prema subjektu podataka na osnovu poslovanja Administratora. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja u vezi sa obavljanjem delatnosti je tri godine, a za ugovor o prodaji dve godine).

Rukovalac ne može obraditi podatke u svrhe direktnog marketinga u slučaju efektivnog prigovora u tom smislu od strane subjekta podataka.

Marketing

Član 6(1)(a) RODO Uredbe (pristanak) – subjekt podataka je dao pristanak na obradu njegovih/njenih ličnih podataka u marketinške svrhe od strane Kontrolora

Podaci se pohranjuju sve dok nositelj podataka ne povuče svoj pristanak za dalju obradu u tu svrhu.

Izražavanje mišljenja kupca o zaključenom kupoprodajnom ugovoru

Član 6(1)(a) RODO Uredbe – subjekt podataka je dao svoj pristanak za obradu njegovih ili njenih ličnih podataka u svrhu izražavanja mišljenja

Podaci se pohranjuju sve dok nositelj podataka ne povuče svoj pristanak za dalju obradu u tu svrhu.

Knjigovodstvo

Član 6(1)(c) RODO Uredbe u vezi sa članom 74(2) Zakona o računovodstvu, odnosno od 30. januara 2018. (Zbornik zakona iz 2018., tačka 395) – obrada je neophodna za ispunjenje zakonska obaveza na administratoru

Podaci se čuvaju u periodu koji je propisan zakonom koji nalaže da Administrator vodi račune (5 godina, računajući od početka godine koja slijedi nakon finansijske godine na koju se podaci odnose).

Utvrđivanje, potvrđivanje ili odbrana potraživanja koje Administrator može podnijeti ili koji se mogu podnijeti protiv Administratora

Član 6(1)(f) RODO Uredbe (legitimni interes Administratora) – obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Administratora – koja se sastoji od utvrđivanja, potvrđivanja ili odbrane zahtjeva koje Administrator može pokrenuti ili koji se mogu pokrenuti protiv administratora

Podaci se čuvaju za period postojanja legitimnog interesa koji vodi Administrator, ali ne duže od perioda zastare potraživanja koja se mogu pokrenuti protiv Administratora (osnovni rok zastare za potraživanja od Administratora je šest godina ).

Korištenje web stranice Internet trgovine i osiguranje njenog ispravnog funkcionisanja

Član 6(1)(f) RODO Uredbe (legitimni interes Administratora) – obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Administratora – koja se sastoji od rada i održavanja web stranice Online Shop-a

Podaci se čuvaju u periodu postojanja legitimnog interesa koji vodi Administrator, ali ne duže od perioda zastarevanja potraživanja Administratora prema subjektu podataka na osnovu poslovanja Administratora. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja u vezi sa poslovanjem je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dve godine).

Vođenje statistike i analiza prometa u Online Shop-u

Član 6(1)(f) RODO Uredbe (legitimni interes Administratora) – obrada je neophodna u svrhe koje proističu iz legitimnih interesa Administratora – koja se sastoji od vođenja statistike i analize prometa na Internet prodavnici u cilju poboljšanja funkcioniranje Internet trgovine i povećanje prodaje proizvoda

Podaci se čuvaju u periodu postojanja legitimnog interesa koji vodi Administrator, ali ne duže od perioda zastarevanja potraživanja Administratora prema subjektu podataka na osnovu poslovanja Administratora. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja u vezi sa obavljanjem delatnosti je tri godine, a za ugovor o prodaji dve godine).

§ 4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

  1. Za pravilno funkcionisanje Internet prodavnice, uključujući i izvršavanje zaključenih Ugovora o prodaji, neophodno je da Administrator koristi usluge eksternih subjekata (kao što su provajder softvera, kurir ili procesor plaćanja). Administrator će koristiti samo usluge onih procesora koji daju dovoljne garancije za provođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera kako bi obrada ispunila zahtjeve RODO Uredbe i zaštitila prava subjekata podataka.
  2. Lične podatke Rukovalac može prenijeti u treću zemlju, u kom slučaju Rukovalac će osigurati da će to biti učinjeno u odnosu na državu koja osigurava adekvatan nivo zaštite – u skladu sa Uredbom RODO, au slučaju drugih zemljama da će se prijenos odvijati na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka. Rukovalac će osigurati da subjekt podataka može dobiti kopiju svojih podataka. Rukovalac će prenijeti prikupljene lične podatke samo ako iu mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje posebne svrhe obrade u skladu s ovom politikom privatnosti.
  3. Prijenos podataka od strane Administratora se ne odvija u svakom slučaju i ne svim primaocima ili kategorijama primatelja navedenih u politici privatnosti – Administrator prenosi podatke samo kada je to neophodno za ispunjenje date svrhe obrade ličnih podataka i to samo u meri koja je neophodna za njeno ispunjenje. Na primjer, ako Kupac koristi lično prikupljanje, njegovi/njeni podaci neće biti prenijeti na prijevoznika koji sarađuje s Administratorom.
  4. Lični podaci Primatelja usluga i kupaca Online trgovine mogu se prenijeti sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:
   1. prevoznici / špediteri / kurirski brokeri / subjekti koji upravljaju procesom skladištenja i/ili otpreme – u slučaju Kupca koji koristi način isporuke proizvoda putem Internet prodavnice poštom ili kurirskom službom, Administrator će prikupljene lične podatke Kupca učiniti dostupnim odabrani prijevoznik, špediter ili posrednik koji obavlja otpremu u ime Administratora, a ako se otprema vrši iz vanjskog skladišta – subjektu koji upravlja skladištem i/ili procesom otpreme – u mjeri potrebnoj za dovršetak isporuke Proizvoda do Kupca.
   2. Subjekti koji se bave elektronskim plaćanjem ili plaćanjem kreditnom karticom – u slučaju da Kupac koristi elektronski ili kreditni način plaćanja u Internet prodavnici, Administrator će prikupljene lične podatke Korisnika staviti na raspolaganje odabranom subjektu koji upravlja navedenim plaćanjima u Internet prodavnica po nalogu Administratora u meri u kojoj je to potrebno za izvršenje plaćanja od strane Kupca.
   3. zajmodavci / davaoci lizinga – u slučaju da Klijent koristi način plaćanja na rate ili lizing plaćanja u Internet prodavnici, Administrator stavlja prikupljene lične podatke Korisnika na raspolaganje odabranom zajmodavcu ili davaocu lizinga koji servisira gore navedena plaćanja na Internetu Kupujte u ime Administratora u mjeri potrebnoj za servisiranje plaćanja koju izvrši Kupac.
   4. pružalac sistema ispitivanja javnog mnjenja – u slučaju da je Kupac pristao da izrazi svoje mišljenje o zaključenom kupoprodajnom ugovoru, Administrator stavlja prikupljene lične podatke Kupca na raspolaganje odabranom subjektu koji obezbjeđuje sistem ispitivanja javnog mnjenja o prodaji Ugovori zaključeni u Internet prodavnici u ime Administratora u meri u kojoj je potrebno da Kupac izrazi svoje mišljenje putem sistema ispitivanja javnog mnjenja.
   5. pružaoci usluga koji Administratoru snabdijevaju tehnička, informatička i organizacijska rješenja koja administratoru omogućavaju da obavlja svoju poslovnu djelatnost, uključujući Internet prodavnicu i elektroničke usluge koje se putem nje pružaju (posebno dobavljači kompjuterskog softvera za vođenje Internet trgovine, e-mail i hosting provajderi i provajderi softvera za upravljanje poslovanjem i tehničkom podrškom Administratoru) – Administrator će prikupljene lične podatke Korisnika učiniti dostupnim odabranom provajderu koji djeluje u njegovo/njeno ime samo u slučaju i u mjeri u kojoj neophodna za obavljanje date svrhe obrade podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.
   6. pružaoci računovodstvenih, pravnih ili savjetodavnih usluga koji pružaju računovodstvenu, pravnu ili savjetodavnu podršku Administratoru (posebno računovodstvenoj kancelariji, advokatskoj kancelariji ili agenciji za naplatu dugova) – Administrator će prikupljene lične podatke Klijenta učiniti dostupnim odabranim provajder koji djeluje u njegovo/njeno ime samo u slučaju i u mjeri koja je neophodna za postizanje zadate svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

§ 5. PROFILIRANJE U ONLINE TRGOVINI

  1. Uredba RODO zahtijeva od Kontrolora da pruži informacije o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje kako je navedeno u članu 22(1) i (4) RODO Uredbe, i, barem u ovim slučajevima, relevantne informacije o modalitetima takvog odlučivanja, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka. Imajući to na umu, Kontrolor pruža informacije o mogućem profiliranju u ovom dijelu politike privatnosti.
  2. Administrator može koristiti profilisanje u Online prodavnici u svrhe direktnog marketinga, ali odluke koje Administrator donosi na osnovu toga ne odnose se na zaključivanje ili odbijanje Ugovora o prodaji ili mogućnost korišćenja Elektronskih usluga u Online prodavnici. Efekat upotrebe profilisanja u Internet prodavnici može biti, na primjer, da se osobi odobri popust, pošalje mu kod za popust, podsjeti ga na nedovršene kupovine, pošalje mu/joj prijedlog proizvoda koji može odgovarati interesima ili preferencijama osobe ili ponuditi bolje uslove u odnosu na standardnu ponudu Internet prodavnice. Uprkos profilisanju, na pojedincu je da slobodno odluči da li želi da iskoristi popust ili bolje uslove dobijene na ovaj način i izvrši kupovinu u Online Shopu.
  3. Profiliranje u Internet prodavnici uključuje automatsku analizu ili predviđanje ponašanja osobe na web stranici Internet trgovine, npr. dodavanjem određenog proizvoda u korpu, pregledavanjem stranice određenog proizvoda u online trgovini ili analizom prethodne povijesti kupovina izvršenih u online prodavnici. Uslov za ovakvo profilisanje je da Administrator posjeduje lične podatke osobe kako bi naknadno mogao poslati osobi, na primjer, kod za popust.
  4. Nosilac podataka ima pravo da ne bude podvrgnut odluci koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, i koja proizvodi pravne efekte na nosioca podataka ili na sličan način značajno utiče na nosioca podataka.

§ 6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

  1. Pravo na pristup, ispravak, ograničenje, brisanje ili prenosivost – Subjekt podataka ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup njegovim/njenim ličnim podacima, ispravku, brisanje („pravo na zaborav“) ili ograničenje obrade, i ima pravo na ima pravo na prigovor na obradu, te ima pravo na prenosivost svojih podataka. Detaljni uslovi za ostvarivanje gore navedenih prava navedeni su u članovima 15-21 RODO Uredbe.
  2. Pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku – osoba čije podatke obrađuje Rukovalac na osnovu izričenog pristanka (na osnovu člana 6(1)(a) ili člana 9(2)(a) RODO Uredbe) , tada on/ona ima pravo povući privolu u bilo koje vrijeme bez uticaja na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka prije njegovog povlačenja.
  3. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu – osoba čije podatke obrađuje Rukovalac ima pravo da podnese pritužbu nadzornom organu na način i način utvrđen odredbama RODO Uredbe i poljskog zakona, posebno Zakon o zaštiti ličnih podataka. Nadzorno tijelo u Poljskoj je predsjednik Ureda za zaštitu ličnih podataka.
  4. Pravo na prigovor – Subjekt podataka ima pravo u bilo koje vrijeme – na osnovu njegove ili njene posebne situacije – uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju na osnovu člana 6(1)(e) (javni interes ili zadaci) ili (f) (legitiman interes kontrolora), uključujući profilisanje na osnovu ovih odredbi. U tom slučaju, kontroloru više neće biti dozvoljeno da obrađuje ove lične podatke osim ako kontrolor ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama nositelja podataka, ili osnova za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana potraživanja.
  5. Pravo na prigovor direktnom marketingu – kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj obrada je povezana sa takvim direktnim marketingom.
  6. U cilju ostvarivanja prava navedenih u ovom dijelu politike privatnosti, Administrator se može kontaktirati slanjem odgovarajuće poruke u pisanoj formi ili putem e-maila na adresu Administratora navedenu na početku politike privatnosti ili korištenjem kontakta obrazac dostupan na web stranici Internet trgovine.

§ 7. KOLAČIĆI U WEB SHOP-u I ANALITICI

  1. Kolačići su mali dijelovi informacija u obliku tekstualnih datoteka koje šalje server i pohranjuju na web stranici Internet trgovine (npr. na tvrdom disku računara, laptopa ili memorijske kartice pametnog telefona – ovisno o uređaju koji koristi posjetitelja naše Internet trgovine). Detaljne informacije o kolačićima kao i historiju njihovog stvaranja možete pronaći, između ostalog, ovdje: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Kolačići koje može poslati web stranica Online Shop mogu se podijeliti u različite vrste, prema sljedećim kriterijima:

Zbog njihovog dobavljača:

 1. vlastite (kreira web stranica Administratora Online trgovine) i
 2. pripada trećim licima (osim administratora)

Zbog njihovog perioda skladištenja na uređaju osobe koja posjećuje web stranicu Internet trgovine:

 1. sesija (čuva se dok se ne odjavite iz online trgovine ili isključite web pretraživač) i
 2. trajno (čuva se na određeni vremenski period, definisan parametrima svake datoteke, ili dok se ručno ne izbriše)

Zbog svrhe njihove upotrebe:

 1. potrebno (za omogućavanje pravilnog funkcionisanja web stranice Internet trgovine),
 2. funkcionalno/preferencijalno (omogućava prilagođavanje web stranice Internet trgovine željama posjetitelja),
 3. analitička i analiza performansi (prikupljanje informacija o tome kako se koristi web stranica Internet trgovine),
 4. marketing, oglašavanje i društveni mediji (prikupljanje informacija o osobi koja posjećuje stranicu Internet trgovine u svrhu prikazivanja reklama toj osobi, njihovo personaliziranje, mjerenje njihove učinkovitosti i provođenje drugih marketinških aktivnosti, uključujući i na web stranicama koje su odvojene od stranice internet trgovine Internet Shop, kao što su društvene mreže ili druge stranice koje pripadaju istoj reklamnoj mreži kao Internet Shop)
  1. Administrator može obraditi podatke sadržane u kolačićima kada posjetitelji koriste web stranicu Internet trgovine u sljedeće posebne svrhe:

Svrhe korištenja kolačića u Administratorovoj online trgovini

identificirati kupce koji su prijavljeni u Online trgovinu i pokazati da su prijavljeni (osnovni kolačići)

pamćenje proizvoda koje ste dodali u svoju korpu za kupovinu u svrhu naručivanja (potrebni su kolačići)

pohranjivanje podataka iz popunjenih obrazaca za narudžbu, anketa ili podataka za prijavu za Online trgovinu (esencijalni i/ili funkcionalni/poželjni kolačići)

prilagođavanje sadržaja web stranice Internet trgovine individualnim preferencijama Kupca (npr. u pogledu boja, veličine fonta, izgleda stranice) i optimizacija korištenja stranica Internet trgovine (funkcionalni/poželjni kolačići)

voditi anonimnu statistiku koja pokazuje kako se koristi web stranica Internet trgovine (statistički kolačići)

prikazivanje i prikazivanje reklama, ograničavanje broja prikazivanja reklama i ignorisanje reklama koje Kupac ne želi da vidi, merenje efikasnosti reklama i personalizovanje reklama, odnosno proučavanje karakteristika ponašanja posetilaca sajta. Online kupuju anonimno analizirajući njihove radnje (npr. ponovljene posjete određenim stranicama, ključnim riječima itd.) kako bi kreirali svoj profil i pružili im reklame prilagođene njihovim očekivanim interesima, također kada posjećuju druge web stranice u reklamnoj mreži Google Ireland Ltd. i Meta Platforms Ireland Ltd. (kolačići za marketing, oglašavanje i društvene mreže)

  1. Na najpopularnijim web pretraživačima moguće je provjeriti koje kolačiće (uključujući trajanje kolačića i njihovog dobavljača) u bilo kojem trenutku šalje web stranica Online trgovine na sljedeći način:

U pregledniku Chrome :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu katanca na lijevoj strani, (2) idite na karticu “Kolačići”.

U Firefox pretraživaču :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu štita na lijevoj strani, (2) idite na karticu “Dozvoljeno” ili “Blokirano”, (3) kliknite na okvir “Kolačići za praćenje među stranicama”, “Društveni mediji elementi za praćenje” ili “Sadržaj s elementima za praćenje”

U Internet Exploreru :

(1) kliknite na meni “Alati”, (2) idite na karticu “Internet opcije”, (3) idite na karticu “Općenito”, (4) idite na karticu “Postavke”, (5) kliknite na ” Prikaži datoteke”.

U pretraživaču Opera :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu katanca na lijevoj strani, (2) idite na karticu “Kolačići”.

u Safari pretraživaču :

(1) kliknite na meni “Postavke”, (2) idite na karticu “Privatnost”, (3) kliknite na polje “Upravljanje podacima o web-stranici”

Bez obzira na pretraživač, koristeći alate dostupne, na primjer, na : https://www.cookiemetrix.com/ ili: https://www.cookie-checker.com/

  1. Prema zadanim postavkama, većina web pretraživača dostupnih na tržištu prihvata pohranjivanje kolačića. Uvjete za korištenje kolačića možete odrediti putem postavki vašeg pretraživača. To znači da možete, na primjer, djelomično ograničiti (npr. privremeno) ili potpuno onemogućiti mogućnost pohranjivanja kolačića – u drugom slučaju, međutim, to može utjecati na neke od funkcionalnosti Internet trgovine (na primjer, možda neće biti moguće pratiti putanju narudžbe kroz obrazac za narudžbu jer se proizvodi ne pamte u korpi za kupovinu tokom uzastopnih koraka slanja narudžbe).
  2. Postavke Vašeg pretraživača u vezi s kolačićima su relevantne za Vašu saglasnost za korištenje kolačića od strane naše Internet trgovine – u skladu s propisima, takav pristanak se može izraziti i kroz postavke Vašeg pretraživača. Detaljne informacije o tome kako promijeniti postavke za kolačiće i kako ih sami izbrisati u najpopularnijim web preglednicima dostupne su u odjeljku pomoći vašeg web preglednika i na sljedećim stranicama (samo kliknite na odgovarajući link):

u Chrome pretraživaču

u Firefoxu

u Internet Exploreru

u pretraživaču Opera

u Safari pretraživaču

u Microsoft Edge pretraživaču

  1. Administrator može koristiti usluge Google Analytics, Universal Analytics koje pruža Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) na Internet prodavnici. Ove usluge pomažu Administratoru da vodi statistiku i analizira promet na Internet prodavnici. Prikupljene podatke obrađuju gore navedene usluge kako bi se generirale statistike koje pomažu u administriranju Online Shop-a i analiziraju promet na Online Shop-u. Ovi podaci su zbirne prirode. Administrator, prilikom korištenja navedenih usluga u Internet prodavnici, prikuplja podatke kao što su izvor i medij pribavljanja posjetitelja Internet trgovine i način njihovog ponašanja na web stranici Internet trgovine, informacije o uređajima i pretraživačima sa kojih posjećuju web stranicu, IP i domenu, geografske podatke i demografske podatke (dob, spol) i interesovanja.
  2. Moguće je da osoba jednostavno blokira objavljivanje informacija Google Analytics-u o svojoj aktivnosti na web stranici Internet trgovine – u tu svrhu možete, na primjer, instalirati dodatak pregledniku koji pruža Google Ireland Ltd. . dostupno ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. U vezi s mogućnošću Administratora korištenja reklamnih i analitičkih usluga koje pruža Google Ireland Ltd. u Internet prodavnici, Administrator ističe da potpune informacije o principima obrade podataka posjetitelja Internet trgovine (uključujući informacije pohranjene u kolačićima) od strane Google Ireland Ltd. možete pronaći u politici privatnosti Google usluga dostupnim na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Internet prodavnica može sadržavati linkove ka drugim web stranicama. Administrator ohrabruje da se nakon posjete drugim web stranicama upoznate sa tamo uspostavljenom politikom privatnosti. Ova politika privatnosti odnosi se samo na Internet prodavnicu Administratora.
  2. § 9 OBRAZAC ZA POVLAČENJE SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA – preuzmite